Donatie verzoek
BELEID/CRITERIA DONATIES

Het donatiebeleid maakt onderdeel uit van de statuten van St. de Gestels Pomp.
Met contributies, donaties en opbrengsten uit evenementen steunt Stichting De Gestelse Pomp goede doelen in binnen- en buitenland. Goede doelen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken mailen een beargumenteerde aanvraag, welke voldoet aan de gestelde criteria, aan het secretariaat. Verzoeken worden in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken en zo mogelijk gehonoreerd. In ons donatiebeleid leest u welke criteria van toepassing zijn.

1. Donatie door Stichting De Gestelse Pomp

1.1. Motieven voor donatie
Donatie is legitiem als het bijdraagt aan de uitvoering van de primaire doelstelling(en) van Stichting De Gestelse Pomp.

Motieven voor donatie zijn:

  • Invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid;

1.2. Criteria voor donatie
Alle donatieaanvragen worden getoetst aan een aantal criteria die Stichting De Gestelse Pomp hanteert bij de besluitvorming over af- of toewijzing van de gevraagde donatie bijdrage. Wij hanteren hierbij de volgende criteria:

  • Stichting De Gestelse Pomp doneert uitsluitend activiteiten die een relatie hebben met de gemeente St. Michielsgestel
  • Stichting De Gestelse Pomp doneert geen politieke of religieuze activiteiten c.q. groeperingen;
  • Stichting De Gestelse Pomp doneert voor activiteiten die van belang zijn c.q. duidelijk bijdragen aan de sociale samenhang of lokale samenleving, dit kan een lokaal project of lokale vereniging zijn met een maatschappelijke doelstelling;
  • Stichting De Gestelse Pomp doneert binnen de kaders van het voor donatie beschikbare jaarbudget. Het jaarbudget bedraagt 20 % van de ontvangen donaties aan de Stichting in het voorafgaande kalenderjaar
  • Jaarlijks terugkerende aanvragen moeten telkens opnieuw worden ingediend
  • Stichting De Gestelse Pomp verleent uitsluitend donaties in de vorm van een financiële bijdrage en/of bijdragen in natura;

1.3. Procedure
Aanvragen voor donaties moeten schriftelijk worden ingediend. Hiervoor wordt een formulier beschikbaar gesteld. Aanvragers krijgen na de eerstvolgende bestuursvergadering uitsluitsel over hun aanvraag.

1.4. Verantwoording
Er wordt jaarlijks gemotiveerd welke donaties zijn uitgevoerd. Hierover wordt toelichting gegeven tijdens de jaarvergadering.

Secretariaat Stichting De Gestelse Pomp: Monique Bakker
Oude Schoolstraat 1
Sint-Michielsgestel
t. 073-5517351
e. info@degestelsepomp.nl

AANVRAAGFORMULIER DONATIE
U wilt in aanmerking komen voor een donatie van Stichting De Gestelse Pomp. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een aantal gegevens nodig. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Activitieit

Om wat voor een activiteit gaat het?

Waar en wanneer vindt de activiteit plaats?

Tijd

Welk doel streeft u na met de activiteit?

Is de activiteit al eerder georganiseerd?
Bankgegevens (indien van toepassing)

Indien u een verzoek doet in materiaal, kunt u onderstaande velden leeg laten.